พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของตำบลเวินพระบาท

ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พิกัด 17o30’28.63”N 104o40’13.8”E เนื้อที่ 51.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,000 ไร่

อยู่ติดกับพื้นที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 อันเป็นพื้นที่การพัฒนาที่สาคัญไปทางด้านทิศเหนือ มีความสามารถในการเชื่อมต่อผ่านโครงการถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่ ปัจจุบันพื้นที่ตำบลเวินพระบาทอยู่ในพื้นที่การดาเนินการจัดทาผังเมืองรวม และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจะทาให้การพัฒนาพื้นที่มีประสิทธิภาพ การที่ตำบลเวินพระบาทมีที่ตั้งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ทาให้มีความเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สานักงาน คลังสินค้า ตลาดกลางสินค้าประเภทต่างๆ การบริการ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและระบบขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์)และในส่วนที่อยู่ติดแม่น้าโขง มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย และลงทุนด้านการโรงแรม รีสอร์ทและสปา ร้านอาหารริมแม่น้าโขง


349 total views, 2 views today