พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของตำบลรามราช

ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พิกัด 17o27’54.84”N 104o37’26.0”E เนื้อที่ 125 ตารางกิโลเมตร หรือ 78,125 ไร่

เป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีศักยภาพจากการมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับและสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้าผิวดิน และอื่นๆ พื้นที่ตำบลรามราชมีความเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่รองรับการผลิตอาหาร ปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร สานักงาน คลังสินค้า ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม


333 total views, 1 views today