ความเป็นมาของตำบลโนนตาล

Nontan_Mapประวัติความเป็นมา ของตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ตำบลโนนตาล เป็นชื่อของตำบลมาจากโนนต้นตาลที่วัดดอนตาลหรือที่วัดอรัญสัฏฐิวัน เป็นสัญลักษณ์ของตำบล เดิมชาวบ้านจะตั้งถิ่นฐานที่อำเภอท่าอุเทน ต่อมามีประชากรมากขึ้นจึงได้ตั้งตำบลโนนตาล เมื่อปี พ.ศ.2509 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตำบลโนนตตาล ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าอุเทน ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกลาง หมู่ 2 บ้านตาล หมู่ 3 บ้านนาพักปอด หมู่ 4 บ้านกุดกุมน้อย หมู่ 5 บ้านกุดกุมใหญ่ หมู่ 6 บ้านกะสิม หมู่ 7 บ้านกุดสะกอย หมู่ 8 บ้านโพน หมู่ 9 บ้านธาตุ หมู่ 10 บ้านคำฮาก หมู่ 11 บ้านน้อยทวย หมู่ 12 บ้านดงยาง หมู่ 13 บ้านธาตุชุมทาง หมู่ 14 บ้านธาตุหัวบึง หมู่ 15 บ้านกลาง

พื้นที่:
มีเนื้อที่ทั้งหมด 96 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน มีลำห้วยทวยไหลผ่าน

เขตพื้นที่:
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาขมิ้น ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ ต.รามราช และ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

อาชีพ :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม ทำเครื่องปั้นดินเผา
สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,300 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์: ครก,ผ้า

ประมวลภาพ

116 total views, 2 views today

Related posts: