ขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

วันที่ 24 เมษายน 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกาศโดยที่เป็นการสมควรกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม เพื่อให้การจัดตั้งและดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามข้อ 2.6 ของคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 72/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงออกประกาศไว้ โดยในส่วนของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 13 ตำบล ใน 2 อำเภอ ของจังหวัด

อำเภอเมืองนครพนม 10 ตำบล

ได้แก่ ตำบลกุรุคุ, ตำบลท่าค้อ, ตำบลนาทราย, ตำบลนาราชควาย, ตำบลในเมือง, ตำบลบ้านผึ้ง, ตำบลโพธิ์ตาก, ตำบลหนองญาติ, ตำบลหนองแสง, ตำบลอาจสามารถ และ

อำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล

ได้แก่ ตำบลโนนตาล, ตำบลเวินพระบาท, ตำบลรามราช

ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องการดำเนินการ บทบาทที่เหมาะสม (Positioning)ของจังหวัดนครพนมในการเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่

(1) ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์
(2) เมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
(3) เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

241 total views, 2 views today